Voorwaarden - de kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Jeroen Stok, hierna te noemen Jeroen Stok, en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

De door Memorabel gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Jeroen Stok een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door Jeroen Stok uitvoering aan een order wordt gegeven. Indien Jeroen Stok op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities, zal opdrachtgever Jeroen Stok daarvoor betalen conform de dan bij Jeroen Stok geldende tarieven en betalingscondities.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Jeroen Stok zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jeroen Stok het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jeroen Stok aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jeroen Stok worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jeroen Stok zijn verstrekt, heeft Jeroen Stok het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Jeroen Stok is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jeroen Stok is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Jeroen Stok de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever Jeroen Stok derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijzigen van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Jeroen Stok zal de eventuele meerkosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Jeroen Stok zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en Beeldrecht.
2. Alle door Jeroen Stok verstrekte stukken, zoals adviezen, (schets-) ontwerpen, (structuur-) schema’s zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Jeroen Stok worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Jeroen Stok behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beeldrecht, auteursrecht en/of copyright dat op de door hem aangeleverde materialen rust.

Artikel 9. Honorarium

1. Het honorarium van Jeroen Stok is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht
2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Jeroen Stok gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Jeroen Stok hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 10. Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opzegging door Jeroen Stok als opdrachtnemer dient evenwel met redenen omkleed te geschieden.
2. Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is deze jegens Jeroen Stok het volledige geoffreerde bedrag schuldig.

Artikel 11. Ontbinding

De vorderingen van Jeroen Stok op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Jeroen Stok omstandigheden ter kennis komen die Jeroen Stok goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
2. indien Jeroen Stok de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Jeroen Stok bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Jeroen Stok schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen, diensten en/of materiaal waarvan Jeroen Stok zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Jeroen Stok bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. De opdrachtgever dient de door Jeroen Stok geleverde zaken bij aflevering en/of publicatie op internet te onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Gebreken of tekorten dienen binnen een week na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering of publicatie op internet schriftelijk aan Jeroen Stok te worden gemeld.
3. Indien een klacht gegrond is zal Jeroen Stok de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is zal Jeroen Stok slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. In geval van aansprakelijkheid van Jeroen Stok is Jeroen Stok nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief btw) van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het deel dat de opdrachtgever heeft betaald.
2. Jeroen Stok is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de levertijd van Jeroen Stok of derden of als gevolg van overmacht.
3. In geen geval is Jeroen Stok aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
4. Opdrachtgever vrijwaart Jeroen Stok van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door Jeroen Stok geleverde zaken waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Jeroen Stok of haar leidinggevende ondergeschikten.
6. Het recht van de opdrachtgever tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet uiterlijk binnen 1 maand na het constateren van de schadeoorzaak schriftelijk aan Jeroen Stok is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

De door Jeroen Stok geleverde zaken blijven het eigendom van Jeroen Stok totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Jeroen Stok gesloten overeenkomst is nagekomen.

Artikel 15. Betaling

1. Betaling dient binnen 30 dagen te geschieden na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL73 TRIO 0212 2758 52 t.n.v. Memorabel te Lelystad. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Reiskosten

Voor een bezoek op locatie wordt 60 cent per kilometer in rekening gebracht.

Artikel 17. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen jegens Jeroen Stok, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is jegens Jeroen Stok de door Jeroen Stok gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Jeroen Stok en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Jeroen Stok zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
stakingen in andere bedrijven dan die van Jeroen Stok; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Jeroen Stok; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare tijdelijke of blijvende stagnatie en/of problemen bij toeleveranciers of derden waarvan Jeroen Stok afhankelijk is en algemene vervoers-, energie- en/of communicatieproblemen.
2. Jeroen Stok heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Jeroen Stok haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Jeroen Stok opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jeroen Stok niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Jeroen Stok bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. verrichte werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.