Kunstopdrachten - kunst openbare ruimte

Beelden in opdracht

Beeld in opdracht - kunstopdrachten - 6 meter hoge rvs tulp - gemeente Avehorn
Beeld in opdracht - kunstopdracht van gemeente Avenhorn - 6 meter hoge rvs tulp

voor overheden, organisaties,  bedrijven en particulieren

Beelden voor de openbare ruimte.


Kunst verfraait de leefomgeving; de ruimte wordt prettiger oim naar te kijken en om in te verblijve. Dat geldt zowel voor particulieren of bedrijven die opdracht geven om een beeld laten maken als voor overheden en organisaties die meer met de publieke ruimte te maken hebben.


Kunstopdrachten voor gemeenten en overheden

Kunst in de openbare ruimte

Opdrachten in de publieke ruimte verbeteren de kwaliteit van het openbare gebied. Gemeenten en overheden organiseren zelf projecten, kunstopdrachten veelal vanuit een visie over Kunst in de Publieke Ruimte.

Rol Kunst in gemeentelijk beleid

De bekende percentageregeling waarbij 1 procent van de bouwsom gereserveerd werd voor kunst werd al lang gelden afgeschaft. Opmerkelik is dat een aantal gemeenten deze regeling weer in ere herstellen. Veelal wordt bij kunstopdrachten een adviescommisie met deskundigen inschakeld. Vaak zit in zo'n commissie een ambtenaar van cultuur, een stedebouwkundige of architect een plaatselijke beeldend kunstenaar. Soms is er een bestaand fonds gecreerd waaruit nieuwe kunstopdrachten worden gefinancierd.

Het kan ook voorkomen dat een opdrachtgever externe deskundigen inhuurt om nieuwe kunstopdrachten te begeleiden. Bijvoorbeeld door: de vraag te onderzoeken, een opdracht te formuleren, een groslijst maken, verschillende beeldend kunstenaars te benaderen, contracten op te stellen, contact tussen kunstenaar en opdrachtgever te onderhouden, ondersteuning bieden bij aanvraag vergunningen etc. Ook kan deze partij als het eerste aanspreekpunt voor buurtinitiatieven, opdrachtgevers en kunstenaars dienen.

 

Commissie Kunst openbare ruimte

Regelmatig initieert, begeleidt en realiseert zo'n Commissie Beeldende Kunst kunstopdrachten bij nieuwbouw en renovaties. Vaak wordt in samenspraak met de gebruikers een kunstopdracht geformuleerd. Bij nieuwbouw is het handig als vooraf al een bedrag in de aanneemsom is gereserveerd voor kunstopdrachten. Het budget kan dan zo nodig nog aangevuld worden met een bijdrage een gemeentelijk fonds en/of door incidenteel geld via derden.


Nieuwe kunstopdrachten

Nieuwe kunstopdrachten spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit van publieke ruimte. Nieuwe kunstopdrachten stellen de positie en de betekenis van kunst in de openbare ruimte ter discussie: Wanneer is iets kunst in de openbare ruimte? Met een goed beleid om kunst te integreren in het straatbeeld krijgen niet alleen objecten en ruimten een kans, maar worden ook kunstenaars maatschappelijk betrokken bij renovatie van flatgebouwen, pleinen, straten, scholen etc.

Onderhoudsplan kunst in openbare ruimte

Belangrijk om te vermelden is verder nog dat met het plaatsen van kunst in de openbare ruimte direct al een onderhoudsplan (met structureel budget!) wordt meegenomen. Zodat de investering (met publieke middelen) verantwoord beheerd gaat worden.